6 e inspiratiedag in Vleuten

6 e inspiratiedag in Vleuten

Afgelopen zaterdag zijn we (alweer) gastvrij ontvangen in de Willibrordschool in Vleuten. Het onderwerp was deze keer “Kijken naar kleuters” Het oorspronkelijke plan was, om uitgevers van verschillende volgsystemen uit te nodigen om de voor- en nadelen van hun systeem toe te lichten. We zijn daarom begonnen met een enquête onder de leden om te weten te komen welke systemen gebruikt worden en hoe dat bevalt. Naar voren kwam, dat eigenlijk niemand tevreden was. De voornaamste klachten waren, dat het teveel tijd kostte, dat niet gemeten werd wat men wilde weten en dat het volgsysteem daardoor een papieren tijger bleef, waar ook te weinig mee gebeurde. Read more

Streefpercentage zittenblijvers in 2020: 1,5%

Streefpercentage zittenblijvers in 2020: 1,5%

Volgens staatssecretaris Dekker streven de regering en de PO-Raad, waar de schoolbesturen in vertegenwoordigd zijn, ernaar om het percentage zittenblijvers in het basisonderwijs in 2020 te verlagen naar 1,5%.

Tegen streefpercentages zittenblijvers in het algemeen en tegen een percentage als 1,5% in het bijzonder zijn ten minste zes bezwaren. De WSK zal er alles aan doen om streefpercentages zittenblijvers van tafel te krijgen. Elke leerkracht afzonderlijk kan in haar/zijn school op allerlei manieren hieraan bijdragen: bij je collega’s, bij je schoolleiding en bij je schoolbestuur.

—–

2015-08-24-200x50-logo-wsk

Aan alle leden en sympathisanten van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK)

 

Betreft: de regering en de schoolbesturen streven ernaar dat in 2020 1,5% van de leerlingen blijft zitten

 

Beste allemaal,

 

We schrijven jullie over het streefpercentage zittenblijvers dat staatssecretaris Dekker in zijn brief aan de Tweede Kamer van 4 april 2016 noemt; zie wegwijs.in/kleuteronderwijs/wp-content/uploads/sites/11/2016/04/2016-04-04-Prestatiedruk_bij_kleuters_schiet_door.pdf.

In 2020 zou het percentage zittenblijvers in het basisonderwijs, ook in de groepen1/2, 1,5% moeten zijn:

Op 26 april hebben we de Commissie OCW een reactie geschreven op Dekkers brief; zie http://wegwijs.in/kleuteronderwijs/2016/05/11/brief-wsk-aan-de-commissie-ocw-met-reactie-op-dekkers-brief-van-4-april-2016/. De kern van onze reactie op deze passage is dat elk streefpercentage zittenblijvers ongewenst is.

In de eerste plaats is elk streefpercentage strijdig met het feit dat kleuters spelenderwijs leren en met het feit dat kinderen zich fasegewijs ontwikkelen – Dekker erkent beide in zijn brief van 4 april.

In de tweede plaats rammelen de studies waar Dekker op wijst, aan alle kanten; zie onze brief van 26 april.

In de derde plaats zorgde het percentage van 2,2% van 2013 al voor druk en dus voor schade in het kleuteronderwijs; zie het zwartboek Kleuters in de knel! dat we op 9 april 2013 aan de Commissie OCW hebben aangeboden; wegwijs.in/kleuteronderwijs/wp-content/uploads/sites/11/2013/04/Zwartboek-Kleuters-in-de-knel-april-2013-LR.pdf.

In de vierde plaats is die druk ook na 2013 alleen maar verder gegroeid; zie de uitzending van de Monitor op 21 februari 2016; zie www.npo.nl/de-monitor/21-02-2016/KN_1676827.

In de vijfde plaats verwachten we dat vanwege het streefpercentage van 1,5% in 2020 de druk de komende jaren alleen nog maar verder zal toenemen en dat er dus navenant schade aangericht zou worden als streefpercentages in het algemeen en streefpercentages als 2,2% en 1,5% in het bijzonder blijven staan.

In de zesde en belangrijkste plaats: er is een alternatief voor streefpercentages dat vóór de invoering van het basisonderwijs in 1985 heeft gewerkt en dus nog steeds kan werken en dat is dat leerkrachten aansluiten bij de ontwikkeling van elk kind afzonderlijk en dat de onderwijsinspectie nagaat of de leerkrachten dat daadwerkelijk doen of niet.

We vinden deze ontwikkeling, die kennelijk al enkele jaren vanuit het Ministerie van OCW en vanuit de PO-Raad wordt aangestuurd, buitengewoon zorgelijk. Zij moet gestopt worden en zij zal ook stoppen – als wij ons pleidooi daarvoor moet duidelijk genoeg maken en breed genoeg kenbaar maken.

Wij stellen jullie drie lijnen voor.

  • De eerste lijn is dat we onze bezwaren tegen streefpercentages – en zeker tegen de 1,5% in 2020 – bij de Commissie OCW en bij staatssecretaris Dekker onder de aandacht brengen en blijven brengen.
  • De tweede lijn is dat jullie de bezwaren van de WSK onder de aandacht brengen en blijven bregen bij je schoolleiding (met zoveel mogelijk collega’s van je school, want die streefpercentages gelden voor de hele school) en bij je schoolbestuur (met zoveel mogelijk collega’s en schoolleiders van de andere scholen van je scholenorganisatie). Uiteindelijk vormen alle schoolbesturen met elkaar de PO-Raad en het lijkt erop dat veel besturen het Bestuursakkoord waar Dekker over schrijft, aan het uitvoeren zijn omdat de alsmaar toenemende druk van de laatste jaren vrij zeker voortkomt uit dat Bestuursakkoord.
  • De derde lijn is dat we als kerngroep aanbieden dat we jullie in raad en daad bijstaan in je gesprekken met collega’s, schoolleiders en schoolbestuurders – vooral in het geven van relevantie informatie en argumenten.

 

Met vriendelijke groeten,

de kerngroep van de WSK
P.S. De voorgeschiedenis van Dekkers brief van 4 april staat hieronder.

 

= = = = =

 

De voorgeschiedenis

Op 21 februari 2016 heeft de Monitor een uitzending gewijd aan de scheve toestanden in het kleuteronderwijs; zie nogmaals www.npo.nl/de-monitor/21-02-2016/KN_1676827.

Naar aanleiding van deze uitzending heeft de WSK een brief geschreven aan de Commissie OCW van de Tweede Kamer; zie wegwijs.in/kleuteronderwijs/wp-content/uploads/sites/11/2016/03/2016_02_27_brief-over-de-monitor-aan-kamercommissie-ocw.pdf.

Op 10 maart heeft de Commissie OCW besloten de brief aan staatssecretaris Dekker door te sturen, met het verzoek erop te reageren.

Op 15 maart heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen over het belang van de ontwikkelingsfase van de kleuter; zie www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z05026&did=2016D10290.

Op 4 april heeft staatssecretaris Dekker een brief verstuurd aan de Commissie OCW, waarin hij onder meer op onze brief van 27 februari reageert; zie wegwijs.in/kleuteronderwijs/wp-content/uploads/sites/11/2016/04/2016-04-04-Prestatiedruk_bij_kleuters_schiet_door.pdf.

——

Klik hier voor de pdf versie  van de brief van de kerngroep over dit onderwerp.

 

Brief WSK aan de Commissie OCW met reactie op Dekkers brief van 4 april 2016

Brief WSK aan de Commissie OCW met reactie op Dekkers brief van 4 april 2016

Aan de Vaste Commissie OCW van de Tweede Kamer.

26 april 2016.

Betreft: reactie op de brief van staatssecretaris Dekker van 4 april 2016 (www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z06778&did=2016D13968)

Geachte leden,

Met belangstelling hebben we kennisgenomen van de brief van staatssecretaris Dekker van 4 april, waarin hij onder meer reageert op de brief van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs van 27 februari. Hierin verzochten we u een grondig onderzoek in te stellen naar het beleid ten aanzien van het kleuteronderwijs (wegwijs.in/kleuteronderwijs/wp-content/uploads/sites/11/2016/03/2016_02_27_brief-over-de-monitor-aankamercommissie-ocw.pdf). De brief van de staatssecretaris bevat een viertal aanknopingspunten die het kleuteronderwijsbeleid al vóór het door ons verzochte onderzoek heeft plaatsgevonden, weer op een verantwoord en effectief spoor kunnen zetten, maar ook daarna en in het licht van de conclusies die dat onderzoek zal opleveren. We zetten die vier punten hieronder op een rijtje….

lees verder….

Klik hier voor de hele brief van de WSK aan de Commissie OCW met onze reactie op Dekkers brief van 4 april 2016

Bezoek WSK aan VVD-woordvoerster basisonderwijs

Bezoek WSK aan VVD-woordvoerster basisonderwijs

Op 21 april 2016 is de WSK op bezoek geweest bij het kamerlid Karin Straus (VVD).

We wezen op de samenhang tussen de zeven punten van onze brief van 27 februari (klik hier voor de brief) en benadrukten de noodzaak voor een onderzoek.

Op grond van artikel 23 van de Grondwet kan de overheid een pabo niet voorschrijven dat en hoe ze moet differentiëren naar ‘jong kind’ – ‘ouder kind’.

De staatssecretaris schrijft in zijn brief van 4 april (Klik hier voor de brief) dat het percentage zittenblijvers, ook in de onderbouw, moet dalen naar 1,5% in 2020. De WSK is tegen elk streefpercentage zittenblijvers en tegen dit percentage in het bijzonder.

 

Lees hieronder het verslag.

Read more

6e landelijke WSK inspiratiedag – ‘Kijken naar kleuters’ met een leerlingvolgsysteem

6e landelijke WSK inspiratiedag – ‘Kijken naar kleuters’ met een leerlingvolgsysteem

Wanneer?
Zaterdag 21 mei 10.30-16.00 uur. Inloop vanaf 10.00 uur

Waar?
Vleuten. Willibrordschool, Pastoor Ohllaan 28 , 3451 CC Vleuten.
Goed met openbaar vervoer te bereiken.

Inschrijven:
Vul onderstaand formulier in en maak het bedrag van € 10,- over.

Lunch:
Zelf verzorgen

‘Kijken naar kleuters’ met een leerlingvolgsysteem

Doel

Met deze bijeenkomst willen we bereiken dat je, door gebruik te maken van de gezamenlijke kennis en ervaringen van andere aanwezigen, een goed afgewogen keuze kunt maken als je op het punt staat een nieuw leerlingvolgsysteem aan te schaffen, maar ook om het gebruik van jouw leerlingvolgsysteem te optimaliseren. Hoe registreer je op een adequate en efficiënte manier de ontwikkeling en persoonlijke groei van het kind?
Wij denken dat de bedoeling van het werken met een leerlingvolgsysteem is, dat je beter naar kinderen gaat kijken, zoals je met een flora of vogelgids beter naar de natuur leert kijken. De gegevens uit de observaties geven inzicht in de ontwikkeling van het kind en kunnen richting geven aan gesprekken die je hebt met ouders en collega’s.

Globaal zal de dag er als volgt uitzien:

10.30 Inleiding door Dick Bruin,
directeur van de Parcivalschool in Hoorn en deelnemer aan de Onderwijsraad in gesprekken over het verantwoorden van onderwijs, over het doel van het volgen en vastleggen van de ontwikkeling van het kind. Welke afwegingen zijn van belang?

11.30 Rondetafelgesprekken in groepjes aan de hand van vragen.

12.30 Lunch

13.45 Film ter inspiratie.

14.15 Verslag van de ronde tafel discussiegroepen

14.45 Forumdiscussie. Gelegenheid tot het stellen van vragen over kleuters en het kleuteronderwijs

15.45 Evaluatie.

16.00 Napraten onder het genot van een drankje en hapje.

Aanmeldingsformulier 21 mei 2016 - 6e inspiratiedag van de WSK

Deze bijeenkomst wordt gehouden in de Willibrordschool, Pastoor Ohllaan 28 in Vleuten. Vul het aanmeldingsformulier in. Klik op Verzend. Je ontvangt een bevestiging dat je aanmelding is verzonden.

Nog geen lid? Meld je (gratis) aan via http://wegwijs.in/ledenkleuteronderwijs/register. Leden hebben toegang tot de ledensite en worden ook via de mail op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

(nodig voor de groepsindeling van de rondetafelgesprekken)

Let op: Lunch zelf verzorgen!

Een moment geduld aub.

Is iedere voorgestelde vernieuwing wel een verbetering?

Is iedere voorgestelde vernieuwing wel een verbetering?

Beste kamerleden, woordvoerders voor het basisonderwijs,

Het onderwijs is voortdurend aan vernieuwing en verandering onderhevig.
De vraag is of iedere voorgestelde vernieuwing wel een verbetering is.
Uit ervaring sprekende denk ik eerlijk gezegd van niet. Ik hoop dat u even de tijd wilt nemen om mijn mening te lezen.
Ik stel mijzelf eerst even voor:
Ik heet Marian van Dijck, werkzaam als groepsleerkracht in het primair onderwijs sinds 1978.
Mijn opleiding tot kleuterleidster met hoofdakte heb ik van 1974 t/m 1978 gevolgd.
Naast dat ik binnen de basisschool aan alle leeftijdsgroepen heb lesgegeven, heb ik ook muziekles in groep 1 t/m 8 gegeven en ben ik al jaren actief als intern cultuurcoördinator.
Ruime ervaring dus op het gebied van lesgeven en onderwijsontwikkelingen.
De bevindingen ten aanzien van het lesgeven aan kleuters zijn in de loop de jaren aan verandering onderhevig geweest. Er komen steeds meer methodes de klas in, het kleuteronderwijs wordt gestructureerd, in stukjes opgedeeld en al doende ‘hapklaar’  onderwezen. En, kleuters worden steeds meer behandeld als schoolkind en het liefst zo  vroeg mogelijk doorgestuurd naar groep 3.
De voorbereiding op groep 3 lijkt voorop te staan en de leerdoelen worden hier naartoe vertaald, ofwel terug redenerend vanuit groep 3 moeten we onze kleuters een aantal  zaken aanleren waaronder cijfers en letters (norm=15), reken- en taalbegrippen, het liefst in de vorm van werkbladen en met behulp van een methode.
Vervolgens wordt dit dan ook nog op een ‘kleuter-onvriendelijke’ manier getoetst.
Kleuters leren concreet met materiaal en de Cito-toets is abstract en talig, voor veel kleuters niet geschikt dus (óók niet voor kleuters van de hoger opgeleide ouders kan ik u verzekeren).
Wat over het hoofd wordt gezien is dat het onderwijs aan kleuters een eigen karakter heeft.
Kleuters leren door spelen, ontdekken hun omgeving via hun zintuigen en zijn intrinsiek
gemotiveerd om te leren. Heerlijk nieuwsgierig, wat ook blijkt uit hun vaak openhartige vragen.
Kleuters  spelen én leren uit zichzelf en beleven daar met elkaar veel plezier aan.
Wat een mooie eigenschap! Je zou toch willen dat dit van alle leerlingen in het basis -,  middelbaar -, en voortgezet onderwijs gezegd kan worden.
Helaas is het zo dat aan deze prachtige eigenschap van jonge kinderen; de eigen wil om zélf te leren, nu juist afbreuk wordt gedaan door hen al het pad van vooropgestelde en in tijd uitgestippelde doelen op te sturen. Vervolgens ook nog voorzien van beoordelingen waar het goed en minder goed gaat en als klap op de vuurpijl krijgen zij een Cito score opgeplakt (momentopname) die hun verdere basisschooltijd met hen meegaat. Hou dan nog eens het oprechte plezier in leren in stand…..
Een rijke leeromgeving, die veilig is voor explorerende kleuters en waarin ze gestimuleerd worden in hun plezier om samen te leren en te ontdekken zou toch een goede optie zijn. Zeker als leerkrachten opgeleid worden om les te geven op een manier die de kleuters hun eigenheid laat behouden. En jawel, dan komen de cijfers en letters, begrippen en andere onderwijsinhouden toch ook nog in ruime mate aan bod.
Er zijn nog voldoende mensen in het onderwijs actief die goed opgeleid zijn en verstand hebben van lesgeven aan kleuters. Wat mij betreft wordt het tijd dat de politiek gaat luisteren naar deskundigen uit het onderwijsveld en de wetenschap. Via deze link kunt u een interessant artikel lezen van 
Jelle Jolles, Universiteitshoogleraar Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 
Mocht u naar nog meer verdieping en achtergronden van het onderwijs zoeken, dan kan ik u het lezen van het boek ’Volgers & vormers’ van Tobias Reijngoud van harte aanbevelen. Hierin geven spraakmakende opinieleiders hun visie op de toekomst van het onderwijs.
Geniet er van en doe er uw voordeel mee. Als leerkracht ben ik u hier op voorhand al dankbaar voor.
En als laatste, houd vertrouwen in ons leerkrachten want wij weten waar wij mee bezig zijn.
Uw reactie is van harte welkom.
Vriendelijke groet, Marian

De plofklas of scharrelkinderen in het onderwijs

De plofklas of scharrelkinderen in het onderwijs

De plofklas – zo noemde de SP het – een overvolle klas met kinderen die zo snel en zo veel mogelijk informatie moet zien binnen te houden. Regelmatig wordt gemeten of de klas wel snel genoeg groeit. Alle overbodige eigenschappen worden eruit gekweekt, ze hoeven heus niet op hun eigen benen kunnen staan. Iedereen moet even groot groeien en ziet er aan het eind van de rit hetzelfde uit. Ze krijgen dan ook allemaal hetzelfde soort ‘voer’. Bewegingsruimte is er nauwelijks.

Een te negatief beeld? Misschien…… het zal vast niet op elke school zo zijn. Toch lijkt het wel een nieuwe standaard te zijn. Gelukkig zien steeds meer mensen in dat dit zo niet langer kan. Dit wil je voor je kippen niet, laat staan voor je kinderen. Maar hoe dan wel? Het antwoord op de plofklas: scharrelkinderen.

lees meer …

2016-04-22-kip

bron: www.inverbinding.works/